72. 21 eeuwen

Marcus 10:1-12

Hij vertrok uit Kafarnaüm naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan, en de mensen verzamelden zich weer in groten getale om hem heen; hij onderwees hen zoals hij gewoon was te doen. Er kwamen ook farizeeën op hem af. Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze hem op de proef stellen. Hij vroeg hun: ‘Hoe luidt het voorschrift van Mozes?’ Ze zeiden: ‘Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten.’ Jezus zei tegen hen: ‘Hij heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent. Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt; daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’

In huis stelden de leerlingen hem hier weer vragen over. Hij zei tegen hen: ‘Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel; en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.’

Luister nu via:

Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld

Gelukkig de mens is een podcast over de bijbel voor mensen van nu. Het zijn korte reflecties vanuit oude teksten en verhalen, op zoek naar de gemeenschappelijke deler: de mens. Of je nu in God gelooft of niet, verhalen die eeuwenlang mensen hebben gedragen verliezen niet zo maar hun betekenis. Er zit wijsheid in, en leven. Je moet alleen wel door het stof van eeuwen heen willen leren luisteren.

Recent Posts

 • 73. Ongrijpbaar

  Vorige week hadden we het over een tekst waar je door het stof van de eeuwen heen moest luisteren om echt te begrijpen waar het over gaat. Maar dat is van alle tijden. Zelfs in de bijbel schreven ze hier al over. Luister of lees bijvoorbeeld de tekst van deze week van Jesaja.

  Jesaja 29:13-16

  De Heer zegt: Omdat dit volk mij naar de mond praat, mij slechts met de lippen dient, terwijl hun hart ver bij mij vandaan is; omdat hun ontzag voor mij louter plicht is, slechts aangeleerd en door mensen opgelegd – daarom zal ik opnieuw wonderen verrichten voor dit volk, indrukwekkende wonderen en grootse daden.

  De wijsheid van wijzen zal hun dan niet baten, het verstand van verstandigen houdt zich verborgen.

  Wee degenen die hun ware bedoelingen diep verborgen houden voor de HEER; die alles doen in duisternis en zeggen: ‘Wie ziet ons? Wie weet wat wij doen?’

  Jullie draaien de zaken om! Is de klei soms meer dan de pottenbakker? Kan het maaksel over zijn maker zeggen: ‘Hij heeft mij niet gemaakt’? Of het aardewerk over de pottenbakker: ‘Hij brengt er weinig van terecht’?

 • 72. 21 eeuwen

  Marcus 10:1-12

  Hij vertrok uit Kafarnaüm naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan, en de mensen verzamelden zich weer in groten getale om hem heen; hij onderwees hen zoals hij gewoon was te doen. Er kwamen ook farizeeën op hem af. Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze hem op de proef stellen. Hij vroeg hun: ‘Hoe luidt het voorschrift van Mozes?’ Ze zeiden: ‘Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten.’ Jezus zei tegen hen: ‘Hij heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent. Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt; daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’

  In huis stelden de leerlingen hem hier weer vragen over. Hij zei tegen hen: ‘Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel; en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.’

 • 71. Wijze raad

  Marcus 10:17-22

  Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.’ Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’ Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

 • 70. Zoete ochtendgloren

  Een vroege ochtendwandeling was de aanleiding voor deze podcast. De tekst van Psalm 19 kwam bij Wieteke op. Een tekst over de grootsheid van de schepping.

  Psalm 19

  De hemel verhaalt van Gods majesteit,
  het uitspansel roemt het werk van zijn handen,
  de dag zegt het voort aan de dag die komt,
  de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.

  Toch wordt er niets gezegd, geen woord
  gehoord, het is een spraak zonder klank.
  Over heel de aarde gaat hun stem,
  tot aan het einde van de wereld hun taal.

  Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon:
  een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat,
  een held die vrolijk voortrent op zijn weg.
  Aan het ene einde van de hemel komt hij op,
  aan het andere einde voltooit hij zijn loop,
  niets blijft voor zijn gloed verborgen.

  De wet van de HEER is volmaakt:
  levenskracht voor de mens.
  De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:
  wijsheid voor de eenvoudige.

  De bevelen van de HEER zijn eenduidig:
  vreugde voor het hart.
  Het gebod van de HEER is helder:
  licht voor de ogen.

  Het ontzag voor de HEER is zuiver,
  houdt stand, voor altijd.
  De voorschriften van de HEER zijn waarachtig,
  rechtvaardig, geheel en al.

  Ze zijn begeerlijker dan goud,
  dan fijn goud in overvloed,
  en zoeter dan honing,
  dan honing vers uit de raat.

  Uw dienaar laat zich erdoor verlichten,
  wie ze opvolgt wordt rijk beloond.
  Maar wie kan al zijn fouten kennen?
  Spreek mij vrij van verborgen zonden.

  Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed
  niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn
  en bevrijd van grote zonde.
  Laten de woorden van mijn mond u behagen,
  de overpeinzingen van mijn hart u bekoren,
  HEER, mijn rots, mijn bevrijder.

 • 69. Zoek mij in de chaos

  Zoek mij in de chaos. Dat is de zin die bij Wieteke opkwam toen ze na de vakantie de gang vol met chaos zag liggen. Een zin uit Jesaja 45. Of zit het toch anders…

  Jesaja 45:18-22

  Dit zegt de HEER,
  die de hemel geschapen heeft – hij is God! –,
  die de aarde gemaakt en gevormd heeft
  en die haar heeft gegrondvest –
  niet als chaos schiep hij de aarde,
  maar om te bewonen heeft hij haar gevormd:
  Ik ben de HEER, er is geen ander.

  Ik heb niet in het verborgene gesproken,
  ergens in een duister oord,
  ik heb Jakobs nageslacht niet gevraagd:
  ‘Zoek mij in de chaos.’
  Nee, ik ben de HEER,
  al wat ik zeg is rechtvaardig,
  wat ik aankondig is waarachtig.

  Laten de ontkomen volken zich verzamelen,
  laat hen allen naderbij komen.
  Wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand.
  Wie bidt er nu tot een god die niet redt?
  Kom hier, overleg met elkaar en vertel:
  Wie heeft dit van meet af aan laten horen,
  wie heeft het lang tevoren aangekondigd?
  Was ik dat niet, de HEER?
  Buiten mij is er geen god.
  Alleen ik ben een rechtvaardige God,
  alleen ik breng redding.
  Keer terug naar mij en laat je redden,
  ook jullie aan de einden der aarde;
  want ik ben God, er is geen ander.

 • 68. Die ene stem

  🚨KRAAKALERT🚨: deze week zit er in de podcast af en toe een kraakje in het geluid. Dus wees niet bang; uw telefoon of computer doet het gewoon nog. Maar dat u het even weet.

  Deze week leest Wieteke over Mozes en probeert ze de vraag te beantwoorden: Wat is God eigenlijk? Hoe ziet ie eruit? Deze tekst geeft wellicht wat aanknopingspunten.

  Deze aflevering heet Die ene stem. Luister nu via #spotify, www.gelukkigdemens.nl/68-die-ene-stem of je eigen podcastapp.

  Deuteronomium 4:1-20

  Luister dus, Israël, naar de wetten en de regels waarin ik u onderwijs en kom ze na. Dan blijft u in leven en kunt u het land in bezit nemen dat de HEER, de God van uw voorouders, u zal geven. Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden van de HEER, uw God. 

  […]

  Wees gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien, maar de herinnering daaraan levendig houdt en alles aan uw kinderen en kleinkinderen doorvertelt.

  Vertel ze hoe u bij de Horeb voor de HEER, uw God, verscheen, nadat hij tegen mij  aangezien u geen gedaante hebt gezien toen de HEER u op de Horeb vanuit het vuur toesprak, moet u zich zorgvuldig in acht nemen: misdraag u niet door een godenbeeld te maken, een afbeelding van welk wezen dan ook, man of vrouw, of van een dier dat op het land leeft of van de vogels in de lucht, van kruipende dieren of van vissen in het water onder de aarde. En als u omhoog kijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel, laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren wat de HEER, uw God, voor de andere volken op aarde heeft bestemd. Want u bent door de HEER uitgekozen en uit de smeltoven van Egypte weggehaald om hem als zijn eigen volk toe te behoren, zoals nu het geval is.

 • 67. Bidden

  En we zijn terug van vakantie. Alhoewel Wieteke is nog op vakantie. En in haar chalet heeft ze deze aflevering opgenomen. En ze kwam bij de vraag: hoe doe je dat eigenlijk als je dominee bent en op vakantie gaat. Stop je even met geloven? Stop je even met bidden? Zo makkelijk is dat nog niet. Misschien heeft Psalm 116 een oplossing.

  Deze aflevering heet Bidden. Luister nu via #spotify, www.gelukkigdemens.nl/67-bidden of je eigen podcastapp.

  Psalm 116:

  De HEER heb ik lief, hij hoort
  mijn stem, mijn smeken,
  hij luistert naar mij,
  ik roep hem aan, mijn leven lang.

  Banden van de dood omknelden mij,
  angsten van het dodenrijk grepen mij aan,
  ik voelde angst en pijn.
  Toen riep ik de naam van de HEER:
  ‘HEER, red toch mijn leven!’

  De HEER is genadig en rechtvaardig,
  onze God is een God van ontferming,
  de HEER beschermt de eenvoudigen,
  machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.

  Kom weer tot rust, mijn ziel,
  de HEER is je te hulp gekomen.
  Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood,
  mijn ogen gedroogd van tranen,
  mijn voeten voor struikelen behoed.

  Ik mag wandelen in het land van de levenden
  onder het oog van de HEER.
  Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik:
  ‘Ik ben diep ongelukkig.’

  Al te snel dacht ik:
  Geen mens die zijn woord houdt.
  Hoe kan ik de HEER vergoeden
  wat hij voor mij heeft gedaan?

  Ik zal de beker van bevrijding heffen,
  de naam aanroepen van de HEER
  en mijn geloften aan de HEER inlossen
  in het bijzijn van heel zijn volk.

  Met pijn ziet de HEER
  de dood van zijn getrouwen.
  Ach, HEER, ik ben uw dienaar,
  uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares:
  u hebt mijn boeien verbroken.

  U wil ik een dankoffer brengen.
  Ik zal de naam aanroepen van de HEER
  en mijn geloften aan de HEER inlossen
  in het bijzijn van heel zijn volk,
  in de voorhoven van het huis van de HEER,
  binnen uw muren, Jeruzalem.

  Halleluja!

 • Zomerstop

  De komende weken gaan we even op zomerstop en zullen we geen nieuwe afleveringen maken. Maar eind augustus zijn we weer terug. Tot dan!

 • 66. Lopen over water

  Deze week leest Wieteke Johannes 6:16-21

  Bij het vallen van de avond daalden zijn leerlingen af naar het meer; ze stapten in een boot en zetten koers naar de overkant, naar Kafarnaüm. Het was al donker geworden, en Jezus was nog niet naar hen toe gekomen. Er stak een hevige wind op en het meer werd onstuimig. Toen ze vijfentwintig of dertig stadie geroeid hadden, zagen ze plotseling Jezus over het meer lopen; hij was dicht bij de boot en ze werden bang. Maar hij zei: ‘Ik ben het, wees niet bang.’ Ze wilden hem aan boord nemen, maar meteen kwam de boot aan land op de plaats waar ze naartoe wilden.

 • 65. De influencer

  Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen.  Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt.  Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.

Volg ons nu op:

Ontvang een e-mail bij nieuwe afleveringen

We gebruiken het programma Mailchimp om je op de hoogte te houden van nieuwe afleveringen. Door op de knop 'Abonneren' te drukken ga je akkoord dat Mailchimp jouw gegevens verwerkt. Je kunt je op elk moment uitschrijven voor deze e-mails.