84. Pokémon

Nooit gedacht dat het in een bijbelpodcast nog eens over Pokémon zou gaan. Maar daar zijn we dan. Deze aflevering van Gelukkig de mens heet Pokémon.

Wat heeft de bijbel met dit tv programma te maken? Wat doen die kleine monstertjes in deze podcast? Luister en kom erachter.

Deze aflevering  is nu te beluisteren via #spotify #googlepodcasts #applepodcasts en www.gelukkigdemens.nl/84-pokemon.

Deze week leest Wieteke 1 Korintiërs 12:1-6

Over de gaven van de Geest, broeders en zusters, wil ik u het volgende zeggen.  Zoals u weet was u in de tijd dat u nog niet geloofde volledig in de ban van de afgoden, die taal noch teken geven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan door toedoen van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.

Luister nu via:

Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld

Gelukkig de mens is een podcast over de bijbel voor mensen van nu. Het zijn korte reflecties vanuit oude teksten en verhalen, op zoek naar de gemeenschappelijke deler: de mens. Of je nu in God gelooft of niet, verhalen die eeuwenlang mensen hebben gedragen verliezen niet zo maar hun betekenis. Er zit wijsheid in, en leven. Je moet alleen wel door het stof van eeuwen heen willen leren luisteren.

Recent Posts

 • 84. Pokémon

  Nooit gedacht dat het in een bijbelpodcast nog eens over Pokémon zou gaan. Maar daar zijn we dan. Deze aflevering van Gelukkig de mens heet Pokémon.

  Wat heeft de bijbel met dit tv programma te maken? Wat doen die kleine monstertjes in deze podcast? Luister en kom erachter.

  Deze aflevering  is nu te beluisteren via #spotify #googlepodcasts #applepodcasts en www.gelukkigdemens.nl/84-pokemon.

  Deze week leest Wieteke 1 Korintiërs 12:1-6

  Over de gaven van de Geest, broeders en zusters, wil ik u het volgende zeggen.  Zoals u weet was u in de tijd dat u nog niet geloofde volledig in de ban van de afgoden, die taal noch teken geven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan door toedoen van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.

 • 83. Kusje erop

  Deze week hebben we een tekst van Jesaja. Een tekst over hoop, over troost en een groter verhaal. Deze aflevering heet Kusje erop en is nu te beluisteren via #spotify #googlepodcasts #applepodcasts en www.gelukkigdemens.nl/83-kusje-erop.

  Jesaja 40:1-11

  Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
  Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend|
  dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
  omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
  uit de hand van de HEER heeft ontvangen.

  Hoor, een stem roept:
  ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
  effen in de wildernis een pad voor onze God.
  Laat elke vallei verhoogd worden
  en elke berg en heuvel verlaagd,
  laat ruig land vlak worden
  en rotsige hellingen rustige dalen.
  De luister van de HEER zal zich openbaren
  voor het oog van al wat leeft.
  De HEER heeft gesproken!’

  Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
  En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
  De mens is als gras, teer als een bloem in het veld.
  Het gras verdort en de bloem verwelkt
  wanneer de adem van de HEER erover blaast.
  Ja, als gras is dit volk.’
  Het gras verdort en de bloem verwelkt,
  maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.

  Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
  verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
  verhef je stem, vrees niet.
  Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’Ziehier God, de HEER!
  Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
  Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor Hem uit.
  Als een herder weidt Hij zijn kudde:
  zijn arm brengt de lammeren bijeen,
  Hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien.

 • 82. Geloven in de bijbel

  🎄Gelukkig kerstfeest!🎄   Deze week een podcast met een klein kerstrandje. Een kerststal in een donkere winternacht… Verder lopen door de nacht. De sneeuw die kraakt onder je voeten. De kou om je heen. Is dit geloven? Geloven in de Bijbel?   Psalm 131   `HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen.   Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij.   Ik  hoop op de HEER, van nu tot in eeuwigheid.   #bijbel #overdenking #bezinning #kerststal #winter #sneeuw #zijn

 • 81. Het Vishaakje

  Voordat u gaat luisteren, een waarschuwing uit de aflevering van deze week: Misschien moet u deze podcast maar niet luisteren, want wie weet brengt het u op ideeën. Deze week een wat onbekender bijbelboek, namelijk dat van Micha. En in dit boek ligt de oorsprong waarom Jezus uit Betlehem kwam. Maar dit verhaal is misschien niet het verhaal wat we over Jezus willen worden. Maar goed, we hebben u gewaarschuwd.

  Deze week leest Wieteke Micha 5:1-5 

  Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.

  Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten.

  Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, en hij brengt vrede.

  Wanneer Assyrië ons land binnenvalt en zijn voet in onze paleizen zet, zullen wij zeven herders doen opstaan, ja, acht vorsten uit mensen gekozen. Met het zwaard zullen zij Assyrië kaalslaan, met blinkende wapens Nimrod vernietigen. Hij zal ons bevrijden van Assyrië wanneer het ons land binnenvalt en onze grenzen overschrijdt.

 • 80. Verwachting

  https://soundcloud.com/gelukkigdemens/80-verwachting/s-GpoSW6OE90H?si=ba8293f13bd44bb09a0b52c1b761e5c4&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

  Hoe komt verwachting in de wereld? Wat verwacht je, wat verwacht je niet en hoe komt dat? Deze vraag is al zo oud als de Bijbel. En ja, ook Jezus had verwachtingen. Welke? Luister deze week naar Gelukkig de mens, aflevering 80: Verwachting.  

  Luister nu via #spotify, www.gelukkigdemens.nl/80-Verwachting of je eigen podcastapp.

  Deze week leest Wieteke Matteüs 11:2-15

  Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.’ Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken: ‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat: “Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.” Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen: hij is Elia die komen zou. Laat wie oren heeft goed luisteren!

 • 79. Verlossing

  Deze week hebben we maar liefst twee bijbelteksten in de aanbieding. Eentje van het oude testament en eentje van het nieuwe. En beiden gaan over de eindtijd en de verlossing die daarbij hoort. Zodoende de titel van deze aflevering: Verlossing.

  Luister nu via #spotify, www.gelukkigdemens.nl/79-Verlossing of je eigen podcastapp.

  Zacharia 14:1-9

  Er komt een dag dat de HEER zal ingrijpen, Jeruzalem, dat de buit binnen je muren wordt verdeeld.  Ik zal alle volken samenbrengen – zegt de HEER – om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft zal niet worden uitgeroeid. Daarna zal de HEER uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als weleer. Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. Jullie zullen wegvluchten, het dal in tussen die twee bergketens die zullen reiken tot aan Asel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. En de HEER, mijn God, zal verschijnen met al de zijnen. Op die dag zal er geen licht zijn; de hemellichamen verliezen hun glans. Op die ene dag, die alleen de HEER kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. Als die tijd aanbreekt, zal er in Jeruzalem zuiver water ontspringen: de ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter. En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.

  Lucas 21:20-28

  Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is.  Wie in Judea is moet dan de bergen in vluchten, wie in Jeruzalem is moet er wegtrekken, en wie op het land is moet niet naar de stad gaan,  want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Want er zal ontzaglijk veel leed zijn in het land, en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen.  De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen, tot de tijd van de heidenen voorbij is.  Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee;  de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen.  Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister.  Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’

 • 78. Het einde

  De meeste van ons kennen het begin: In het begin… Maar met welke woorden eindigd de Bijbel. Wieteke zocht het op en ze werd niet heel blij…

  Deze aflevering heeft de titel: Het einde  Luister nu via #spotify, www.gelukkigdemens.nl/78-het-einde of je eigen podcastapp.

  Openbaringen 22:18-21

  Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus! De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.

 • 77. De gift

  Meer is beter! Meer geven aan goede doelen is beter dan minder geven. Althans, is dat zo? Gaat het om hoeveel je geeft? Of gaat het om de intentie, de manier waarop je geeft? Deze week in Gelukkig de mens een tekst van Marcus over een arme vrouw die een offer brengt in de tempel.

  Marcus 12:41-44

  Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

 • 76. De liefde

  Wat is nou de samenvatting van de Bijbel? Wat als je hele bijbel in een tegeltjeswijsheid moet vatten. Wieteke brandt haar handen er liever niet aan. Maar gelukkig heeft Jezus dit al gedaan. Deze week in Gelukkig de mens Marcus 12:28-34 met een samenvatting van de Bijbel.

  Deze aflevering heeft de titel: De liefde (spoiler).  Luister nu via #spotify, www.gelukkigdemens.nl/76-de-liefde of je eigen podcastapp.

  Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’  Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer;  heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.”  Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’  De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere god dan hij, en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’ Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.

 • 75. Echte Vrienden

  https://soundcloud.com/gelukkigdemens/75-echte-vrienden/s-XxeiCymSi8K?si=2688cc4f0d624f6d8569c000248456fe

  Deze week hebben we een schitterende tekst van Job. Een tekst die gaat over vriendschap, oordelen, er onvoorwaardelijk voor elkaar zijn. Wat doe je als de wereld van een dierbare instort? Wijs je de les, luister je, oordeel je? Is het de eigen schuld? Of niet? Maakt het iets uit?Luister deze week naar wat Job overkomen is en hoe hij en zijn vrienden daarmee omgaan.

  Deze aflevering heeft de titel: Echte vrienden.  Luister nu via #spotify, www.gelukkigdemens.nl/75-echte-vrienden of je eigen podcastapp.

  Job 19:1-22  

  Hierop antwoordde Job:
  ‘Hoe lang blijven jullie mij nog pijnigen,
  hoe lang nog martelen met woorden?
  Keer op keer beschimpen jullie mij,
  is het geen schande mij zo te vernederen?
  Als ik werkelijk gedwaald heb,
  dan is het toch míjn dwaling?
  Als jullie werkelijk jezelf zoveel beter wanen
  en mijn vernedering terecht vinden,
  weet dan dat God zich tegen mij gekeerd heeft,
  dat hij zijn netten om mij samentrekt.
  Ik schreeuw: “Onrecht!” – maar krijg geen antwoord.
  Ik roep om hulp – maar vind geen recht.
  Mijn weg verspert hij met een muur,
  de paden die ik ga hult hij in duisternis.
  Hij heeft me van mijn eer beroofd,
  de kroon is van mijn hoofd genomen.
  Hij heeft mij omvergehaald, ik lig terneer;
  mijn hoop heeft hij ontworteld als een boom.
  Hij is in woede tegen mij ontstoken
  en heeft mij tot zijn aartsvijand gemaakt.
  Zijn troepen hebben zich verzameld
  en banen zich een weg naar mij,
  ze slaan hun kampen op rondom mijn tent.
  Mijn verwanten heeft hij van mij verwijderd,
  ik word verloochend door mijn vrienden.
  Mijn familie ziet mij onverschillig aan,
  mijn vertrouwelingen kennen mij niet meer.
  Ik ben een gast voor mijn bedienden en slavinnen,
  een vreemdeling ben ik voor hen geworden.
  Ik roep mijn slaaf, hij antwoordt niet,
  ik moet hem smeken.
  Mijn vrouw walgt van mijn adem,
  mijn eigen broers deinzen terug omdat ik stink.
  Zelfs jongeren verachten mij,
  ze spreken smalend als ik opsta.
  Ik word verafschuwd door mijn naaste vrienden,
  ieder die ik liefheb keert zich tegen me.
  Mijn botten steken door mijn magere vel,
  alleen het vege lijf heb ik behouden.
  Heb medelijden, vrienden, heb medelijden met mij,
  want de hand van God heeft mij getroffen.
  Waarom vervolgen jullie mij, zoals God?
  Waarom houden jullie nooit op mij te belasteren?

Volg ons nu op:

Ontvang een e-mail bij nieuwe afleveringen

We gebruiken het programma Mailchimp om je op de hoogte te houden van nieuwe afleveringen. Door op de knop 'Abonneren' te drukken ga je akkoord dat Mailchimp jouw gegevens verwerkt. Je kunt je op elk moment uitschrijven voor deze e-mails.