69. Zoek mij in de chaos

Zoek mij in de chaos. Dat is de zin die bij Wieteke opkwam toen ze na de vakantie de gang vol met chaos zag liggen. Een zin uit Jesaja 45. Of zit het toch anders…

Jesaja 45:18-22

Dit zegt de HEER,
die de hemel geschapen heeft – hij is God! –,
die de aarde gemaakt en gevormd heeft
en die haar heeft gegrondvest –
niet als chaos schiep hij de aarde,
maar om te bewonen heeft hij haar gevormd:
Ik ben de HEER, er is geen ander.

Ik heb niet in het verborgene gesproken,
ergens in een duister oord,
ik heb Jakobs nageslacht niet gevraagd:
‘Zoek mij in de chaos.’
Nee, ik ben de HEER,
al wat ik zeg is rechtvaardig,
wat ik aankondig is waarachtig.

Laten de ontkomen volken zich verzamelen,
laat hen allen naderbij komen.
Wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand.
Wie bidt er nu tot een god die niet redt?
Kom hier, overleg met elkaar en vertel:
Wie heeft dit van meet af aan laten horen,
wie heeft het lang tevoren aangekondigd?
Was ik dat niet, de HEER?
Buiten mij is er geen god.
Alleen ik ben een rechtvaardige God,
alleen ik breng redding.
Keer terug naar mij en laat je redden,
ook jullie aan de einden der aarde;
want ik ben God, er is geen ander.

Luister nu via:

Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld

Gelukkig de mens is een podcast over de bijbel voor mensen van nu. Het zijn korte reflecties vanuit oude teksten en verhalen, op zoek naar de gemeenschappelijke deler: de mens. Of je nu in God gelooft of niet, verhalen die eeuwenlang mensen hebben gedragen verliezen niet zo maar hun betekenis. Er zit wijsheid in, en leven. Je moet alleen wel door het stof van eeuwen heen willen leren luisteren.

Recent Posts

 • 69. Zoek mij in de chaos

  Zoek mij in de chaos. Dat is de zin die bij Wieteke opkwam toen ze na de vakantie de gang vol met chaos zag liggen. Een zin uit Jesaja 45. Of zit het toch anders…

  Jesaja 45:18-22

  Dit zegt de HEER,
  die de hemel geschapen heeft – hij is God! –,
  die de aarde gemaakt en gevormd heeft
  en die haar heeft gegrondvest –
  niet als chaos schiep hij de aarde,
  maar om te bewonen heeft hij haar gevormd:
  Ik ben de HEER, er is geen ander.

  Ik heb niet in het verborgene gesproken,
  ergens in een duister oord,
  ik heb Jakobs nageslacht niet gevraagd:
  ‘Zoek mij in de chaos.’
  Nee, ik ben de HEER,
  al wat ik zeg is rechtvaardig,
  wat ik aankondig is waarachtig.

  Laten de ontkomen volken zich verzamelen,
  laat hen allen naderbij komen.
  Wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand.
  Wie bidt er nu tot een god die niet redt?
  Kom hier, overleg met elkaar en vertel:
  Wie heeft dit van meet af aan laten horen,
  wie heeft het lang tevoren aangekondigd?
  Was ik dat niet, de HEER?
  Buiten mij is er geen god.
  Alleen ik ben een rechtvaardige God,
  alleen ik breng redding.
  Keer terug naar mij en laat je redden,
  ook jullie aan de einden der aarde;
  want ik ben God, er is geen ander.

 • 68. Die ene stem

  🚨KRAAKALERT🚨: deze week zit er in de podcast af en toe een kraakje in het geluid. Dus wees niet bang; uw telefoon of computer doet het gewoon nog. Maar dat u het even weet.

  Deze week leest Wieteke over Mozes en probeert ze de vraag te beantwoorden: Wat is God eigenlijk? Hoe ziet ie eruit? Deze tekst geeft wellicht wat aanknopingspunten.

  Deze aflevering heet Die ene stem. Luister nu via #spotify, www.gelukkigdemens.nl/68-die-ene-stem of je eigen podcastapp.

  Deuteronomium 4:1-20

  Luister dus, Israël, naar de wetten en de regels waarin ik u onderwijs en kom ze na. Dan blijft u in leven en kunt u het land in bezit nemen dat de HEER, de God van uw voorouders, u zal geven. Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden van de HEER, uw God. 

  […]

  Wees gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien, maar de herinnering daaraan levendig houdt en alles aan uw kinderen en kleinkinderen doorvertelt.

  Vertel ze hoe u bij de Horeb voor de HEER, uw God, verscheen, nadat hij tegen mij  aangezien u geen gedaante hebt gezien toen de HEER u op de Horeb vanuit het vuur toesprak, moet u zich zorgvuldig in acht nemen: misdraag u niet door een godenbeeld te maken, een afbeelding van welk wezen dan ook, man of vrouw, of van een dier dat op het land leeft of van de vogels in de lucht, van kruipende dieren of van vissen in het water onder de aarde. En als u omhoog kijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel, laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren wat de HEER, uw God, voor de andere volken op aarde heeft bestemd. Want u bent door de HEER uitgekozen en uit de smeltoven van Egypte weggehaald om hem als zijn eigen volk toe te behoren, zoals nu het geval is.

 • 67. Bidden

  En we zijn terug van vakantie. Alhoewel Wieteke is nog op vakantie. En in haar chalet heeft ze deze aflevering opgenomen. En ze kwam bij de vraag: hoe doe je dat eigenlijk als je dominee bent en op vakantie gaat. Stop je even met geloven? Stop je even met bidden? Zo makkelijk is dat nog niet. Misschien heeft Psalm 116 een oplossing.

  Deze aflevering heet Bidden. Luister nu via #spotify, www.gelukkigdemens.nl/67-bidden of je eigen podcastapp.

  Psalm 116:

  De HEER heb ik lief, hij hoort
  mijn stem, mijn smeken,
  hij luistert naar mij,
  ik roep hem aan, mijn leven lang.

  Banden van de dood omknelden mij,
  angsten van het dodenrijk grepen mij aan,
  ik voelde angst en pijn.
  Toen riep ik de naam van de HEER:
  ‘HEER, red toch mijn leven!’

  De HEER is genadig en rechtvaardig,
  onze God is een God van ontferming,
  de HEER beschermt de eenvoudigen,
  machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.

  Kom weer tot rust, mijn ziel,
  de HEER is je te hulp gekomen.
  Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood,
  mijn ogen gedroogd van tranen,
  mijn voeten voor struikelen behoed.

  Ik mag wandelen in het land van de levenden
  onder het oog van de HEER.
  Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik:
  ‘Ik ben diep ongelukkig.’

  Al te snel dacht ik:
  Geen mens die zijn woord houdt.
  Hoe kan ik de HEER vergoeden
  wat hij voor mij heeft gedaan?

  Ik zal de beker van bevrijding heffen,
  de naam aanroepen van de HEER
  en mijn geloften aan de HEER inlossen
  in het bijzijn van heel zijn volk.

  Met pijn ziet de HEER
  de dood van zijn getrouwen.
  Ach, HEER, ik ben uw dienaar,
  uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares:
  u hebt mijn boeien verbroken.

  U wil ik een dankoffer brengen.
  Ik zal de naam aanroepen van de HEER
  en mijn geloften aan de HEER inlossen
  in het bijzijn van heel zijn volk,
  in de voorhoven van het huis van de HEER,
  binnen uw muren, Jeruzalem.

  Halleluja!

 • Zomerstop

  De komende weken gaan we even op zomerstop en zullen we geen nieuwe afleveringen maken. Maar eind augustus zijn we weer terug. Tot dan!

 • 66. Lopen over water

  Deze week leest Wieteke Johannes 6:16-21

  Bij het vallen van de avond daalden zijn leerlingen af naar het meer; ze stapten in een boot en zetten koers naar de overkant, naar Kafarnaüm. Het was al donker geworden, en Jezus was nog niet naar hen toe gekomen. Er stak een hevige wind op en het meer werd onstuimig. Toen ze vijfentwintig of dertig stadie geroeid hadden, zagen ze plotseling Jezus over het meer lopen; hij was dicht bij de boot en ze werden bang. Maar hij zei: ‘Ik ben het, wees niet bang.’ Ze wilden hem aan boord nemen, maar meteen kwam de boot aan land op de plaats waar ze naartoe wilden.

 • 65. De influencer

  Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen.  Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt.  Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.

 • 64. Genade

  Deze week leest Wieteke 2 Korintiërs 12:5-9

  Wat mijzelf betreft zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan. En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet, niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.

 • 63. Alsof God bestaat

  Deze week leest Wieteke Psalm 85

  U bent uw land genadig geweest, HEER,
  u keerde het lot van Jakob ten goede,
  nam de schuld van uw volk weg
  en bedekte al zijn zonden.
  U bedwong uw woede
  en wendde u af van uw brandende toorn.

  God, onze helper, keer tot ons terug,
  onderdruk uw afschuw van ons.
  Wilt u voor eeuwig uw toorn laten duren,
  verbolgen zijn van geslacht op geslacht?

  Breng ons weer tot leven,
  dan zullen wij ons in u verheugen
  Toon ons uw trouw, HEER,
  en geef ons uw hulp.

  Ik wil horen wat God ons zegt.
  De HEER spreekt woorden van vrede
  tegen zijn volk, zijn getrouwen.
  Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!

  Voor wie hem eren is zijn hulp nabij:
  zijn glorie komt wonen in ons land,
  trouw en waarheid omhelzen elkaar,
  recht en vrede begroeten elkaar met een kus,
  uit de aarde bloeit de waarheid op,
  het recht ziet uit de hemel toe.

  De HEER geeft al het goede:
  ons land zal vruchten geven.
  Het recht gaat voor God uit
  en baant voor hem de weg. 

 • 62. Vermaning

  Deze week leest Wieteke Kolossenzen 3:18-25 & 4:1-6

  Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer.  Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer. Vaders, vit niet op uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos. Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles, niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer. Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen – uw meester is Christus! Maar iedereen die onrecht doet zal daarvoor boeten, en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt.

  Meesters, geef uw slaven waar ze recht op hebben en wat redelijk is, want u weet dat ook u een meester hebt, in de hemel. Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangenzit, en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist.

 • 61. Zwarte mosterd

  Deze week leest Wieteke Matteüs 17:14-20

  Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel 15en zei: ‘Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder; hij valt dikwijls in het vuur of in het water. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen.’ Jezus antwoordde: ‘Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me.’  Daarop sprak Jezus de demon op strenge toon toe. Deze ging uit de jongen weg, en vanaf dat moment was hij genezen. Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal met hem alleen vroegen ze: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’

Volg ons nu op:

Ontvang een e-mail bij nieuwe afleveringen

We gebruiken het programma Mailchimp om je op de hoogte te houden van nieuwe afleveringen. Door op de knop 'Abonneren' te drukken ga je akkoord dat Mailchimp jouw gegevens verwerkt. Je kunt je op elk moment uitschrijven voor deze e-mails.