Afleveringen

 • 78. Het einde

  De meeste van ons kennen het begin: In het begin… Maar met welke woorden eindigd de Bijbel. Wieteke zocht het op en ze werd niet heel blij…

  Deze aflevering heeft de titel: Het einde  Luister nu via #spotify, www.gelukkigdemens.nl/78-het-einde of je eigen podcastapp.

  Openbaringen 22:18-21

  Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus! De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.

 • 77. De gift

  Meer is beter! Meer geven aan goede doelen is beter dan minder geven. Althans, is dat zo? Gaat het om hoeveel je geeft? Of gaat het om de intentie, de manier waarop je geeft? Deze week in Gelukkig de mens een tekst van Marcus over een arme vrouw die een offer brengt in de tempel.

  Marcus 12:41-44

  Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

 • 76. De liefde

  Wat is nou de samenvatting van de Bijbel? Wat als je hele bijbel in een tegeltjeswijsheid moet vatten. Wieteke brandt haar handen er liever niet aan. Maar gelukkig heeft Jezus dit al gedaan. Deze week in Gelukkig de mens Marcus 12:28-34 met een samenvatting van de Bijbel.

  Deze aflevering heeft de titel: De liefde (spoiler).  Luister nu via #spotify, www.gelukkigdemens.nl/76-de-liefde of je eigen podcastapp.

  Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’  Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer;  heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.”  Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’  De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere god dan hij, en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’ Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.

 • 75. Echte Vrienden

  https://soundcloud.com/gelukkigdemens/75-echte-vrienden/s-XxeiCymSi8K?si=2688cc4f0d624f6d8569c000248456fe

  Deze week hebben we een schitterende tekst van Job. Een tekst die gaat over vriendschap, oordelen, er onvoorwaardelijk voor elkaar zijn. Wat doe je als de wereld van een dierbare instort? Wijs je de les, luister je, oordeel je? Is het de eigen schuld? Of niet? Maakt het iets uit?Luister deze week naar wat Job overkomen is en hoe hij en zijn vrienden daarmee omgaan.

  Deze aflevering heeft de titel: Echte vrienden.  Luister nu via #spotify, www.gelukkigdemens.nl/75-echte-vrienden of je eigen podcastapp.

  Job 19:1-22  

  Hierop antwoordde Job:
  ‘Hoe lang blijven jullie mij nog pijnigen,
  hoe lang nog martelen met woorden?
  Keer op keer beschimpen jullie mij,
  is het geen schande mij zo te vernederen?
  Als ik werkelijk gedwaald heb,
  dan is het toch míjn dwaling?
  Als jullie werkelijk jezelf zoveel beter wanen
  en mijn vernedering terecht vinden,
  weet dan dat God zich tegen mij gekeerd heeft,
  dat hij zijn netten om mij samentrekt.
  Ik schreeuw: “Onrecht!” – maar krijg geen antwoord.
  Ik roep om hulp – maar vind geen recht.
  Mijn weg verspert hij met een muur,
  de paden die ik ga hult hij in duisternis.
  Hij heeft me van mijn eer beroofd,
  de kroon is van mijn hoofd genomen.
  Hij heeft mij omvergehaald, ik lig terneer;
  mijn hoop heeft hij ontworteld als een boom.
  Hij is in woede tegen mij ontstoken
  en heeft mij tot zijn aartsvijand gemaakt.
  Zijn troepen hebben zich verzameld
  en banen zich een weg naar mij,
  ze slaan hun kampen op rondom mijn tent.
  Mijn verwanten heeft hij van mij verwijderd,
  ik word verloochend door mijn vrienden.
  Mijn familie ziet mij onverschillig aan,
  mijn vertrouwelingen kennen mij niet meer.
  Ik ben een gast voor mijn bedienden en slavinnen,
  een vreemdeling ben ik voor hen geworden.
  Ik roep mijn slaaf, hij antwoordt niet,
  ik moet hem smeken.
  Mijn vrouw walgt van mijn adem,
  mijn eigen broers deinzen terug omdat ik stink.
  Zelfs jongeren verachten mij,
  ze spreken smalend als ik opsta.
  Ik word verafschuwd door mijn naaste vrienden,
  ieder die ik liefheb keert zich tegen me.
  Mijn botten steken door mijn magere vel,
  alleen het vege lijf heb ik behouden.
  Heb medelijden, vrienden, heb medelijden met mij,
  want de hand van God heeft mij getroffen.
  Waarom vervolgen jullie mij, zoals God?
  Waarom houden jullie nooit op mij te belasteren?

 • 74. Vertrouwen

  De tekst van deze week gaat over vertrouwen. Wat als het vertrouwen er niet meer is? Hoe krijg je het vertrouwen weer terug? Wieteke leest deze week de tekst van Jesaja 59.

  Deze aflevering heeft de titel: Vertrouwen.  Luister nu via #spotify, www.gelukkigdemens.nl/74-Vertrouwen of je eigen podcastapp.

  De arm van de HEER is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren – jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen. Want jullie handen zijn besmeurd met bloed, je vingers bezoedeld door wandaden, je lippen spreken leugens, je tong prevelt bedrog.

  Geen aanklacht is nog zuiver, geen rechtszaak wordt eerlijk gevoerd. Ze vertrouwen op leegte en spreken bedrieglijke taal,

  ze zijn zwanger van onrecht en baren misdaad. Ze broeden slangeneieren uit, ze weven spinnenwebben. Wie hun eieren eet zal eraan sterven; als er een wordt ingedrukt, komt er een adder uit. Hun spinnendraden zijn ongeschikt voor kleding, wat zij maken kan niet worden aangetrokken. Hun daden zijn heilloze daden, hun handen staan naar geweld. Hun voeten snellen naar het kwaad, ze haasten zich om onschuldig bloed te vergieten. Hun plannen zijn heilloze plannen, verwoesting en rampspoed vergezellen hen. De weg van de vrede kennen ze niet, waar zij gaan is geen recht te ontdekken. Ze begeven zich op kronkelpaden; wie daarop wandelt kent geen vrede.

  Daarom blijft het recht ver van ons en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar. Wij hopen op licht, maar het is duister, op een sprankje licht, maar we dolen in het donker. We tasten als blinden langs de muur, we tasten rond als iemand die niets kan zien. Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert, in de kracht van ons leven lijken we dood. Wij allen grommen als beren, we klagen en kreunen droevig als duiven. Wij hopen op recht, maar het is er niet, op redding, maar ze blijft ver van ons. Want talloos zijn onze misdaden jegens u, onze zonden getuigen tegen ons. We zijn ons van onze misdaden bewust en erkennen ons wangedrag: we zijn opstandig en de HEER ontrouw, we zijn afvallig van onze God, we zijn belust op bedrog en onderdrukking, zwanger van leugens brengen we onwaarheid voort. Het recht is verdrongen en de gerechtigheid blijft ver van ons; de waarheid struikelt op straat en de oprechtheid krijgt nergens toegang.  Zo laat de waarheid verstek gaan, en wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit.

 • 72. 21 eeuwen

  Marcus 10:1-12

  Hij vertrok uit Kafarnaüm naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan, en de mensen verzamelden zich weer in groten getale om hem heen; hij onderwees hen zoals hij gewoon was te doen. Er kwamen ook farizeeën op hem af. Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze hem op de proef stellen. Hij vroeg hun: ‘Hoe luidt het voorschrift van Mozes?’ Ze zeiden: ‘Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten.’ Jezus zei tegen hen: ‘Hij heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent. Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt; daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’

  In huis stelden de leerlingen hem hier weer vragen over. Hij zei tegen hen: ‘Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel; en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.’

 • 71. Wijze raad

  Marcus 10:17-22

  Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.’ Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’ Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

 • 70. Zoete ochtendgloren

  Een vroege ochtendwandeling was de aanleiding voor deze podcast. De tekst van Psalm 19 kwam bij Wieteke op. Een tekst over de grootsheid van de schepping.

  Psalm 19

  De hemel verhaalt van Gods majesteit,
  het uitspansel roemt het werk van zijn handen,
  de dag zegt het voort aan de dag die komt,
  de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.

  Toch wordt er niets gezegd, geen woord
  gehoord, het is een spraak zonder klank.
  Over heel de aarde gaat hun stem,
  tot aan het einde van de wereld hun taal.

  Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon:
  een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat,
  een held die vrolijk voortrent op zijn weg.
  Aan het ene einde van de hemel komt hij op,
  aan het andere einde voltooit hij zijn loop,
  niets blijft voor zijn gloed verborgen.

  De wet van de HEER is volmaakt:
  levenskracht voor de mens.
  De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:
  wijsheid voor de eenvoudige.

  De bevelen van de HEER zijn eenduidig:
  vreugde voor het hart.
  Het gebod van de HEER is helder:
  licht voor de ogen.

  Het ontzag voor de HEER is zuiver,
  houdt stand, voor altijd.
  De voorschriften van de HEER zijn waarachtig,
  rechtvaardig, geheel en al.

  Ze zijn begeerlijker dan goud,
  dan fijn goud in overvloed,
  en zoeter dan honing,
  dan honing vers uit de raat.

  Uw dienaar laat zich erdoor verlichten,
  wie ze opvolgt wordt rijk beloond.
  Maar wie kan al zijn fouten kennen?
  Spreek mij vrij van verborgen zonden.

  Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed
  niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn
  en bevrijd van grote zonde.
  Laten de woorden van mijn mond u behagen,
  de overpeinzingen van mijn hart u bekoren,
  HEER, mijn rots, mijn bevrijder.

 • 69. Zoek mij in de chaos

  Zoek mij in de chaos. Dat is de zin die bij Wieteke opkwam toen ze na de vakantie de gang vol met chaos zag liggen. Een zin uit Jesaja 45. Of zit het toch anders…

  Jesaja 45:18-22

  Dit zegt de HEER,
  die de hemel geschapen heeft – hij is God! –,
  die de aarde gemaakt en gevormd heeft
  en die haar heeft gegrondvest –
  niet als chaos schiep hij de aarde,
  maar om te bewonen heeft hij haar gevormd:
  Ik ben de HEER, er is geen ander.

  Ik heb niet in het verborgene gesproken,
  ergens in een duister oord,
  ik heb Jakobs nageslacht niet gevraagd:
  ‘Zoek mij in de chaos.’
  Nee, ik ben de HEER,
  al wat ik zeg is rechtvaardig,
  wat ik aankondig is waarachtig.

  Laten de ontkomen volken zich verzamelen,
  laat hen allen naderbij komen.
  Wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand.
  Wie bidt er nu tot een god die niet redt?
  Kom hier, overleg met elkaar en vertel:
  Wie heeft dit van meet af aan laten horen,
  wie heeft het lang tevoren aangekondigd?
  Was ik dat niet, de HEER?
  Buiten mij is er geen god.
  Alleen ik ben een rechtvaardige God,
  alleen ik breng redding.
  Keer terug naar mij en laat je redden,
  ook jullie aan de einden der aarde;
  want ik ben God, er is geen ander.

 • 68. Die ene stem

  🚨KRAAKALERT🚨: deze week zit er in de podcast af en toe een kraakje in het geluid. Dus wees niet bang; uw telefoon of computer doet het gewoon nog. Maar dat u het even weet.

  Deze week leest Wieteke over Mozes en probeert ze de vraag te beantwoorden: Wat is God eigenlijk? Hoe ziet ie eruit? Deze tekst geeft wellicht wat aanknopingspunten.

  Deze aflevering heet Die ene stem. Luister nu via #spotify, www.gelukkigdemens.nl/68-die-ene-stem of je eigen podcastapp.

  Deuteronomium 4:1-20

  Luister dus, Israël, naar de wetten en de regels waarin ik u onderwijs en kom ze na. Dan blijft u in leven en kunt u het land in bezit nemen dat de HEER, de God van uw voorouders, u zal geven. Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden van de HEER, uw God. 

  […]

  Wees gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien, maar de herinnering daaraan levendig houdt en alles aan uw kinderen en kleinkinderen doorvertelt.

  Vertel ze hoe u bij de Horeb voor de HEER, uw God, verscheen, nadat hij tegen mij  aangezien u geen gedaante hebt gezien toen de HEER u op de Horeb vanuit het vuur toesprak, moet u zich zorgvuldig in acht nemen: misdraag u niet door een godenbeeld te maken, een afbeelding van welk wezen dan ook, man of vrouw, of van een dier dat op het land leeft of van de vogels in de lucht, van kruipende dieren of van vissen in het water onder de aarde. En als u omhoog kijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel, laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren wat de HEER, uw God, voor de andere volken op aarde heeft bestemd. Want u bent door de HEER uitgekozen en uit de smeltoven van Egypte weggehaald om hem als zijn eigen volk toe te behoren, zoals nu het geval is.

Volg ons nu op:

Ontvang een e-mail bij nieuwe afleveringen

We gebruiken het programma Mailchimp om je op de hoogte te houden van nieuwe afleveringen. Door op de knop 'Abonneren' te drukken ga je akkoord dat Mailchimp jouw gegevens verwerkt. Je kunt je op elk moment uitschrijven voor deze e-mails.