Tag: Jesaja

 • 131. Eerlijk

  Een eerlijke god. Eentje die de waarheid vertelt. Zonder vaag taalgebruik, maar gewoon zegt waar het op staat. Benieuwd? Luister dan nu de aflevering: Eerlijk. Luister via alle bekende kanalen (#spotify, #googlepodcasts, #applepodcasts) en natuurlijk via onze website www.gelukkigdemens.nl/131-eerlijk of je eigen podcastapp Jesaja 57 De rechtvaardige gaat te gronde en niemand bekommert zich erom; ook trouwe mensen sterven, maar niemand ziet in dat de rechtvaardige sterft doordat er onrecht heerst. Toch – wie de rechte weg bewandelt zal rust hebben op zijn sterfbed en de vrede binnengaan. Maar jullie, kom dichterbij, kinderen van een waarzegster, nageslacht uit ontucht en overspel. Over wie maken jullie je zo vrolijk? Tegen wie zetten jullie zo’n grote mond op, naar wie steek je je tong uit? Zijn jullie zelf geen kinderen uit zonde, nageslacht van leugen en bedrog? Jullie hartstocht brandt onder terebinten, onder elke bladerrijke boom. Jullie slachten kinderen in de wadi’s, onder overhangende rotsen. Tussen de gladde stenen in de rivier komen jullie zelf te liggen, dat is je bestemming. Daar heb je immers wijnoffers gebracht en graanoffers opgedragen. Zou ik om zulke mensen treuren? Je plaatste je bed op een hoogverheven berg, je ging de berg op om een offer te brengen. Achter je deur en je deurpost heb je je schandelijke tekens geplaatst. Je hebt je van mij afgekeerd: naakt en wellustig spreidde je het bed, je sprak een prijs af met je mannen, je sliep maar al te graag met hen en bekeek hun lid aandachtig. Je boog je over je minnaars met olie en balsem in overvloed. Je stuurde je boden naar verre oorden, zelfs tot diep in het dodenrijk. Het vele reizen matte je af, maar nooit zei je: ‘Ik geef het op.’ Je lusten werden bevredigd, dat hield je op de been. Voor wie ben je zo bang en beducht dat je leugens blijft verspreiden? Aan mij heb je niet gedacht, om mij je niet bekommerd. Ik heb al te lang gezwegen, je hebt geen ontzag meer voor mij. Ik zal je vertellen wat dat fraaie gedrag van jou waard is. Je godenverzameling zal je niet baten; ook al schreeuw je het uit, ze zullen je niet redden: de wind tilt ze op, een zuchtje wind voert ze weg. Maar ieder die bij mij schuilt zal het land in bezit nemen en mijn heilige berg in eigendom krijgen. Troost voor de treurenden Toen werd er gezegd: ‘Ruim baan! Effen de weg voor mijn volk! Verwijder elk struikelblok.’ Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt. Want niet eindeloos blijf ik twisten, niet eeuwig duurt mijn toorn. Al doe ik de levensadem stokken, ik ben het ook die het leven geeft. Mijn toorn was op hun zondige hebzucht gericht, ik heb hen gestraft en me in mijn woede verborgen. Maar zij gingen onverdroten voort op de weg die ze zelf hadden gekozen. Ik heb gezien wat ze deden, maar toch zal ik hen genezen, hen leiden en hun barmhartigheid bewijzen. Treurenden bied ik troostrijke woorden: Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij – zegt de HEER –, ik zal genezing brengen. Maar de goddelozen blijven onrustig als de zee, die nooit rust kent; haar golven woelen vuil en modder op. Goddelozen zullen geen vrede kennen – zegt mijn God.

 • 112. Hemel deel 5

  Deze week de laatste aflevering van onze reeks over de hemel. In deze aflevering gaat het over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En we gaan veel boeken door: Jesaja, 2 Petrus en Openbaringen. Luister nu de aflevering Hemel deel 5 via #spotify, #googlepodcasts, #applepodcasts, www.gelukkigdemens.nl/112-hemel-deel-5 of je eigen podcastapp. Jesaja 65:17-25 Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de HEER is gezegend. Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg – zegt de HEER. --- Jesaja 66:22-24 Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maak zullen voortbestaan – spreekt de HEER –, zo zullen jullie naam en jullie nageslacht voortbestaan. Elke nieuwemaan en elke sabbat opnieuw zal alles wat leeft hierheen komen om zich voor mij neer te buigen – zegt de HEER. Bij het verlaten van de stad zien ze de lijken van hen die tegen mij in opstand kwamen: de worm die aan hen knaagt zal niet sterven, en het vuur waarin ze branden zal niet doven; ze worden verafschuwd door alles wat leeft. --- 2 Petrus 3:10-14 De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht. Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven, u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. --- Openbaringen 21:1-4 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. […] Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ --- Openbaringen 21:22-26 Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. […] Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam.

 • 95. Wie kan geloven

  Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Daarmee begint de tekst van Jesaja 53. En er zit veel in deze tekst. Deze week heet de aflevering Wie kan geloven. Hij is nu te beluisteren via #spotify #googlepodcasts #applepodcasts en www.gelukkigdemens.nl/95-wie-kan-geloven

  In de aflevering heeft Wieteke het over de podcast over Job. Wil je dezer nog keer luisteren, zoek dan aflevering 75 Echte vrienden of open deze deze link: https://www.gelukkigdemens.nl/75-echte-vrienden/ En voor wie meer wil weten over de Servent Poems, lees hier meer op wikipedia (alleen in het Engels): https://en.wikipedia.org/wiki/Servant_songs

  Jesaja 53

  Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?
  Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?

  Als een loot schoot hij op onder Gods ogen,
  als een wortel die uitloopt in dorre grond.
  Onopvallend was zijn uiterlijk,
  hij miste iedere schoonheid,
  zijn aanblik kon ons niet bekoren.

  Hij werd veracht, door mensen gemeden,
  hij was een man die het lijden kende
  en met ziekte vertrouwd was,
  een man die zijn gelaat voor ons verborg,
  veracht, door ons verguisd en geminacht.

  Maar hij was het die onze ziekten droeg,
  die ons lijden op zich nam.
  Wij echter zagen hem als een verstoteling,
  door God geslagen en vernederd.

  Om onze zonden werd hij doorboord,
  om onze wandaden gebroken.
  Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
  zijn striemen brachten ons genezing.

  Wij dwaalden rond als schapen,
  ieder zocht zijn eigen weg;
  maar de wandaden van ons allen
  liet de HEER op hem neerkomen.

  Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet
  en deed zijn mond niet open.
  Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,
  als een ooi die stil is bij haar scheerders
  deed hij zijn mond niet open.

  Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen.
  Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad?
  Hij werd verbannen uit het land der levenden,
  om de zonden van mijn volk werd hij geslagen.

  Hij kreeg een graf bij misdadigers,
  zijn laatste rustplaats was bij de rijken;
  toch had hij nooit enig onrecht begaan,
  nooit bedrieglijke taal gesproken.

  Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek.
  Hij offerde zijn leven voor hun schuld,
  om zijn nageslacht te zien en lang te leven.
  En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.

  Na het lijden dat hij moest doorstaan,
  zag hij het licht en werd met kennis verzadigd.
  Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht,
  hij neemt hun wandaden op zich.

  Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen
  en zal hij met machtigen delen in de buit,
  omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood
  en zich tot de zondaars liet rekenen.
  Hij droeg echter de schuld van velen
  en nam het voor zondaars op.

 • 94. Oordeelloos

  Soms heb je medelijden. Medelijden met mensen die zo hun best doen, maar dat het toch niet goed genoeg is. Of beter gezegd, dat ze het toch niet goed begrepen hebben. Jesaja 58 is zo'n tekst. Deze week heet de aflevering Oordeelloos. Hij is nu te beluisteren via #spotify #googlepodcasts #applepodcasts en www.gelukkigdemens.nl/94-oordeelloos

  Jesaja 58:1-12

  Roep luidkeels, zonder je in te houden,
  verhef je stem als een ramshoorn.
  Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend,
  aan het volk van Jakob zijn zonden.

  Zeker, ze zoeken mij dag aan dag,
  vol verlangen om te ontdekken wat ik wil,
  zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft
  en het recht van zijn goden niet verzaakt.
  En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften
  en verlangen naar Gods nabijheid.

  ‘Waarom ziet u niet dat wij vasten,
  en merkt u niet op dat wij ons onthouden?
  Omdat jullie op je vastendagen nog handeldrijven
  en jullie arbeiders afbeulen,
  omdat jullie onder het vasten strijden en ruziën
  en vol vuur met elkaar op de vuist gaan.
  Als je op die manier vast,
  wordt je stem niet gehoord in de hemel.

  Zou dat het vasten zijn dat ik verkies?
  Is dat een dag van onthouding:
  dat iemand het hoofd buigt als een riet
  en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof?
  Noemen jullie dat soms vasten,
  is dat een dag die de HEER behaagt?

  Is dit niet het vasten dat ik verkies:
  misdadige ketenen losmaken,
  de banden van het juk ontbinden,
  de verdrukten bevrijden,
  en ieder juk breken?

  Is het niet: je brood delen met de hongerige,
  onderdak bieden aan armen zonder huis,
  iemand kleden die naakt rondloopt,
  je bekommeren om je medemensen?

  Dan breekt je licht door als de dageraad,
  je zult voorspoedig herstellen.
  Je gerechtigheid gaat voor je uit,
  de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.

  Dan geeft de HEER antwoord als je roept;
  als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’
  Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant,
  de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,

  wanneer je de hongerige schenkt
  wat je zelf nodig hebt
  en de verdrukte gul onthaalt,
  dan zal je licht in het donker schijnen,
  je duisternis wordt als het licht van het middaguur.

  De HEER zal je voortdurend leiden,
  hij zal je verkwikken in dorre streken,
  hij maakt je botten sterk en krachtig.
  Je zult zijn als een goed bevloeide tuin,
  als een bron waarvan het water nooit opdroogt.

  Je eigen mensen zullen weer opbouwen
  wat al eeuwenlang verwoest ligt;
  fundamenten, door vroegere generaties gelegd,
  zullen weer worden hersteld.
  Dan zal men je noemen
  ‘Hersteller van muren’, ‘Herbouwer van straten’.

 • 83. Kusje erop

  Deze week hebben we een tekst van Jesaja. Een tekst over hoop, over troost en een groter verhaal. Deze aflevering heet Kusje erop en is nu te beluisteren via #spotify #googlepodcasts #applepodcasts en www.gelukkigdemens.nl/83-kusje-erop.

  Jesaja 40:1-11

  Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
  Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend|
  dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
  omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
  uit de hand van de HEER heeft ontvangen.

  Hoor, een stem roept:
  ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
  effen in de wildernis een pad voor onze God.
  Laat elke vallei verhoogd worden
  en elke berg en heuvel verlaagd,
  laat ruig land vlak worden
  en rotsige hellingen rustige dalen.
  De luister van de HEER zal zich openbaren
  voor het oog van al wat leeft.
  De HEER heeft gesproken!’

  Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
  En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
  De mens is als gras, teer als een bloem in het veld.
  Het gras verdort en de bloem verwelkt
  wanneer de adem van de HEER erover blaast.
  Ja, als gras is dit volk.’
  Het gras verdort en de bloem verwelkt,
  maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.

  Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
  verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
  verhef je stem, vrees niet.
  Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’Ziehier God, de HEER!
  Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
  Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor Hem uit.
  Als een herder weidt Hij zijn kudde:
  zijn arm brengt de lammeren bijeen,
  Hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien.

 • 74. Vertrouwen

  De tekst van deze week gaat over vertrouwen. Wat als het vertrouwen er niet meer is? Hoe krijg je het vertrouwen weer terug? Wieteke leest deze week de tekst van Jesaja 59.

  Deze aflevering heeft de titel: Vertrouwen.  Luister nu via #spotify, www.gelukkigdemens.nl/74-Vertrouwen of je eigen podcastapp.

  De arm van de HEER is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren – jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen. Want jullie handen zijn besmeurd met bloed, je vingers bezoedeld door wandaden, je lippen spreken leugens, je tong prevelt bedrog.

  Geen aanklacht is nog zuiver, geen rechtszaak wordt eerlijk gevoerd. Ze vertrouwen op leegte en spreken bedrieglijke taal,

  ze zijn zwanger van onrecht en baren misdaad. Ze broeden slangeneieren uit, ze weven spinnenwebben. Wie hun eieren eet zal eraan sterven; als er een wordt ingedrukt, komt er een adder uit. Hun spinnendraden zijn ongeschikt voor kleding, wat zij maken kan niet worden aangetrokken. Hun daden zijn heilloze daden, hun handen staan naar geweld. Hun voeten snellen naar het kwaad, ze haasten zich om onschuldig bloed te vergieten. Hun plannen zijn heilloze plannen, verwoesting en rampspoed vergezellen hen. De weg van de vrede kennen ze niet, waar zij gaan is geen recht te ontdekken. Ze begeven zich op kronkelpaden; wie daarop wandelt kent geen vrede.

  Daarom blijft het recht ver van ons en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar. Wij hopen op licht, maar het is duister, op een sprankje licht, maar we dolen in het donker. We tasten als blinden langs de muur, we tasten rond als iemand die niets kan zien. Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert, in de kracht van ons leven lijken we dood. Wij allen grommen als beren, we klagen en kreunen droevig als duiven. Wij hopen op recht, maar het is er niet, op redding, maar ze blijft ver van ons. Want talloos zijn onze misdaden jegens u, onze zonden getuigen tegen ons. We zijn ons van onze misdaden bewust en erkennen ons wangedrag: we zijn opstandig en de HEER ontrouw, we zijn afvallig van onze God, we zijn belust op bedrog en onderdrukking, zwanger van leugens brengen we onwaarheid voort. Het recht is verdrongen en de gerechtigheid blijft ver van ons; de waarheid struikelt op straat en de oprechtheid krijgt nergens toegang.  Zo laat de waarheid verstek gaan, en wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit.

 • 73. Ongrijpbaar

  Vorige week hadden we het over een tekst waar je door het stof van de eeuwen heen moest luisteren om echt te begrijpen waar het over gaat. Maar dat is van alle tijden. Zelfs in de bijbel schreven ze hier al over. Luister of lees bijvoorbeeld de tekst van deze week van Jesaja.

  Jesaja 29:13-16

  De Heer zegt: Omdat dit volk mij naar de mond praat, mij slechts met de lippen dient, terwijl hun hart ver bij mij vandaan is; omdat hun ontzag voor mij louter plicht is, slechts aangeleerd en door mensen opgelegd – daarom zal ik opnieuw wonderen verrichten voor dit volk, indrukwekkende wonderen en grootse daden.

  De wijsheid van wijzen zal hun dan niet baten, het verstand van verstandigen houdt zich verborgen.

  Wee degenen die hun ware bedoelingen diep verborgen houden voor de HEER; die alles doen in duisternis en zeggen: ‘Wie ziet ons? Wie weet wat wij doen?’

  Jullie draaien de zaken om! Is de klei soms meer dan de pottenbakker? Kan het maaksel over zijn maker zeggen: ‘Hij heeft mij niet gemaakt’? Of het aardewerk over de pottenbakker: ‘Hij brengt er weinig van terecht’?

 • 69. Zoek mij in de chaos

  Zoek mij in de chaos. Dat is de zin die bij Wieteke opkwam toen ze na de vakantie de gang vol met chaos zag liggen. Een zin uit Jesaja 45. Of zit het toch anders…

  Jesaja 45:18-22

  Dit zegt de HEER,
  die de hemel geschapen heeft – hij is God! –,
  die de aarde gemaakt en gevormd heeft
  en die haar heeft gegrondvest –
  niet als chaos schiep hij de aarde,
  maar om te bewonen heeft hij haar gevormd:
  Ik ben de HEER, er is geen ander.

  Ik heb niet in het verborgene gesproken,
  ergens in een duister oord,
  ik heb Jakobs nageslacht niet gevraagd:
  ‘Zoek mij in de chaos.’
  Nee, ik ben de HEER,
  al wat ik zeg is rechtvaardig,
  wat ik aankondig is waarachtig.

  Laten de ontkomen volken zich verzamelen,
  laat hen allen naderbij komen.
  Wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand.
  Wie bidt er nu tot een god die niet redt?
  Kom hier, overleg met elkaar en vertel:
  Wie heeft dit van meet af aan laten horen,
  wie heeft het lang tevoren aangekondigd?
  Was ik dat niet, de HEER?
  Buiten mij is er geen god.
  Alleen ik ben een rechtvaardige God,
  alleen ik breng redding.
  Keer terug naar mij en laat je redden,
  ook jullie aan de einden der aarde;
  want ik ben God, er is geen ander.

 • 55. Zo kostbaar

  Deze week leest Wieteke Jesaja 43:1-8

  Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng ik jullie bijeen. Tegen het noorden zeg ik: Geef hier! Het zuiden gebied ik: Laat los! Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einden der aarde, allen over wie mijn naam is uitgeroepen, en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd.

 • 37. Een god met ballen

  🔆Het is vanaf nu mogelijk om je op te geven voor de Gelukkig de mens Bijbelweekenden. Ga naar www.gelukkigdemens.nl/bijbelweekenden voor meer informatie.🔆

  Deze week leest Wieteke Jesaja 64

  Scheurde u maar de hemel open om af te dalen!
  De bergen zouden voor u beven.
  Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet,
  zoals vuur water doet koken,
  zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen
  en alle volken voor u laten beven,
  omdat u de geduchte daden doet
  waarop wij niet durven hopen.
  Als u toch zou afdalen!
  De bergen zouden voor u beven.

  Nog nooit is zoiets gehoord,
  niet eerder zoiets vernomen.
  Geen oog zag ooit een god buiten u,
  die opkomt voor wie op hem wacht.
  U komt ieder tegemoet
  die van harte rechtvaardig handelt,
  die uw weg gaat, met u voor ogen.
  Maar nu bent u in toorn ontstoken,
  omdat wij gezondigd hebben.
  Hadden we maar de oude weg gevolgd,
  dan zouden we worden gered.

  Wij allen zijn onrein geworden,
  onze gerechtigheid is als het kleed
  van een menstruerende vrouw.
  Wij allen zijn als verwelkte bladeren,
  verwaaid op de wind van ons wangedrag.
  Er is niemand die uw naam aanroept,
  die zich ertoe zet uw hand te grijpen.
  U hebt uw gelaat voor ons verborgen,
  u hebt ons moedeloos gemaakt
  en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag.

  Toch, HEER, bent u onze vader,
  wij zijn de klei, door u gevormd,
  wij zijn het werk van uw handen.
  Laat uw grote toorn toch varen, HEER,
  houd onze schuld niet steeds in gedachten,
  maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk?

Volg ons nu op:

Ontvang een e-mail bij nieuwe afleveringen

We gebruiken het programma Mailchimp om je op de hoogte te houden van nieuwe afleveringen. Door op de knop 'Abonneren' te drukken ga je akkoord dat Mailchimp jouw gegevens verwerkt. Je kunt je op elk moment uitschrijven voor deze e-mails.